SMS קולי ללקויי ראיה


מידע כללי

פרטי השירות

מתקשה לקרוא הודעות SMS? האותיות קטנות מידי? שירות SMS קולי של 012mobile מאפשר לך לקבל
את הודעות ה-SMS שישלחו אליך גם גהודעה קולית בשיחת טלפון.

תשלום

השירות ניתן ללא תשלום (למעט שימוש בשירות בעת שהייה בחו"ל).